Välkommen till

Kjessler & Nolby

Advokatbyrå!

Ordlista

Advokat

​

​

​

Allmän domstol

​

Anhållande

​

Anmodan    

​

Anstånd    

​

Asyl    

​

​

Befintligt skick    

​

​

​

Belastningsregister    

Besittningsskydd

    

​

Bestrida    

​

Bevisbörda    

​

Böter

​

​

Civilrätt

​

​

​

Culpa    

​

Delgivning    

​

​

Dom

​

Dödsbo    

​

​

Enskilt åtal    

​

Exekution    

​

Frivård    

​

För kännedom    

​

​

Förlikning

    

​

Förvaltare    

​

​

​

Förvaltningsdomstol

​

God man    

​

​

Gärningsman    

​

Häktning    

​

​

Interimistiskt    

yrkande    

​

​

Juridiskt ombud    

​

Laga kraft

​

​

Mened

​

​

Målsägande

​

Målsägandebiträde    

​

​

Offentlig    

försvarare     

​

Offentligt     

biträde    

​

Resning    

​

​

Uppsåt    

​

​

Äktenskapsförord

Advokat

​

​

​

Allmän domstol

​

Anhållande

​

Anmodan    

​

Anstånd    

​

Asyl    

​

​

Befintligt skick    

​

​

Belastningsregister    

​

Besittningsskydd

    

​

Bestrida    

​

Bevisbörda    

​

Böter

​

​

Civilrätt

​

​

​

Culpa    

​

Delgivning    

​

​

Dom

​

Dödsbo    

​

​

Enskilt åtal    

​

Exekution    

​

Frivård    

​

För kännedom    

​

​

Förlikning

    

​

Förvaltare    

​

​

​

Förvaltningsdomstol

​

God man    

​

​

Gärningsman    

​

Häktning    

​

​

Interimistiskt    

yrkande    

​

​

Juridiskt ombud    

​

​

Laga kraft

​

​

Mened

​

​

Målsägande

​

Målsägandebiträde    

​

​

​

Offentlig    

försvarare     

​

Offentligt     

biträde    

​

Resning    

​

​

Uppsåt    

​

​

Äktenskapsförord

Advokat

​

​

​

​

​

​

Allmän domstol

​

​

Anhållande

​

​

Anmodan    

​

Anstånd    

​

​

​

Asyl    

​

​

​

Befintligt skick    

​

​

​

​

​

Belastningsregister    

​

​

Besittningsskydd

    

​

​

​

Bestrida    

​

​

Bevisbörda    

​

​

Böter

​

​

​

​

Civilrätt

​

​

​

​

​

​

​

Culpa    

​

​

Delgivning    

​

​

​

​

Dom

​

​

Dödsbo    

​

​

​

​

Enskilt åtal    

​

​

Exekution    

​

Frivård    

​

​

För kännedom    

​

​

​

​

Förlikning

    

​

​

Förvaltare    

​

​

​

​

​

​

Förvaltningsdomstol

​

​

God man    

​

​

​

​

Gärningsman    

​

Häktning    

​

​

​

Interimistiskt    

yrkande    

​

​

​

Juridiskt ombud    

​

​

​

Laga kraft

​

​

​

​

Mened

​

​

​

Målsägande

​

Målsägandebiträde    

​

​

​

​

​

​

Offentlig    

försvarare     

​

​

Offentligt     

biträde    

​

​

​

​

Resning    

​

​

​

Uppsåt    

​

​

​

Äktenskapsförord

Advokat

​

​

​

Allmän domstol

​

Anhållande

​

Anmodan    

​

Anstånd    

​

Asyl    

​

​

Befintligt skick    

​

​

Belastningsregister    

​

Besittningsskydd

    

​

Bestrida    

​

Bevisbörda    

​

Böter

​

​

Civilrätt

​

​

​

Culpa    

​

Delgivning    

​

​

Dom

​

Dödsbo    

​

​

Enskilt åtal    

​

Exekution    

​

Frivård    

​

För kännedom    

​

​

Förlikning

    

​

Förvaltare    

​

​

​

Förvaltningsdomstol

​

God man    

​

​

Gärningsman    

​

Häktning    

​

​

Interimistiskt    

yrkande    

​

​

Juridiskt ombud    

​

​

Laga kraft

​

​

Mened

​

​

Målsägande

​

Målsägandebiträde    

​

​

​

Offentlig    

försvarare     

​

Offentligt     

biträde    

​

Resning    

​

​

Uppsåt    

​

​

Äktenskapsförord

​

Endast den som är medlem i Sveriges advokatsamfund får

kallas advokat. För medlemskap krävs juristexamen, 

minst tre års praktisk juridisk erfarenhet och advokatexamen.

​

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen

​

Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott. 

​

En uppmaning.

​

Förlängd tidsgräns, exempelvis förlängd tid för att lämna ett yttrande.

​

Uttryck som används när en person söker skydd i ett annat land än 

sitt hemland.

​

Förbehåll att en vara säljs i det skick den är. Förbehållet innebär dock 

inte full ansvarsfrihet för säljaren eftersom reglerna i Köplagen alltjämt gäller.

​

Register för en persons tidigare domar m.m.

​

Rättighet för hyresgäst att som huvudregel få sitt hyresavtal förlängt 

efter uppsägning från hyresvärden.

​

Att inte hålla med om en viss omständighet.

​

Förpliktelse att bevisa riktigheten i ett påstående.

​

Påföljd som innebär att den dömde ska betala en summa pengar till 

staten. Böter anses vara ett lindrigare straff än fängelse.

​

Rättsregler för det inbördes förhållandet mellan enskilda personer 

eller sammanslutningar, exempelvis arvsrätt, skadeståndsrätt och 

avtalsrätt.

​

Ett latinskt uttryck för vårdslöshet eller oaktsamhet.

​

När en person får del av en handling. Vanligtvis ska delgivningen 

bekräftas av mottagaren.

​

En domstols avgörande i ett mål eller ärende.

​

En form av organisation som förvaltar en avliden persons egendom 

fram tills arvskifte genomförs.

​

Talan om brott som väcks av privatperson.

​

Verkställighet av domar och beslut.

​

Kriminalvård utanför anstalt, exempelvis skyddstillsyn.

​

Används när en handling skickas för upplysning och det inte finns 

något krav på att mottagaren ska svara. 

​

Uppgörelse där parterna själva kommer överens, istället för att 

frågan avgörs av domstol.

​

Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp 

att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person i de 

fall där en god man inte är tillräckligt.

​

Förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen

​

Förtroendeman som bevakar någon annans rätt, exempelvis som 

företrädare för omyndig. (Jfr förvaltare)

​

Person som begått brott.

​

Frihetsberövande av misstänkt person i avvaktan på att åtal väcks 

och dom meddelas.

​

Begäran om beslut om vad som ska gälla fram till dess 

att slutligt beslut tas i frågan, vanligt förekommande i bl.a. 

vårdnadstvister.

​

Advokat eller annan jurist som hjälper och har fullmakt att företräda 

en person i ett ärende.

​

När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas vinner det laga 

kraft. Verkställighet kan då påbörjas.

​

Ett brott som innebär att ett vittne medvetet ljuger under ed. Mened 

straffas med böter eller fängelse.

​

Den som utsatts för brott.

​

Advokat eller jurist som biträder målsäganden i ett brottmål, 

vanligtvis allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Staten ersätter 

kostnaderna för ett målsägandebiträde.

​

Advokat som förordnas av domstolen och företräder den 

som är misstänkt i ett brottmål. 

​

Juridiskt biträde som hjälper en person i ett 

förvaltningsrättsligt mål, exempelvis vid utvisning eller tvångsvård.

​

Omprövning som under särskilda omständigheter kan beviljas av ett 

mål som vunnit laga kraft.

​

Avsikt. I brottmål krävs i regel uppsåt för att en gärning ska vara 

straffbar.

​

Skriftligt avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. 

Handlingen registreras hos Skatteverket.

​

Endast den som är medlem i Sveriges advokatsamfund får

kallas advokat. För medlemskap krävs juristexamen, minst tre års praktisk juridisk erfarenhet och advokatexamen.

​

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

​

Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott. 

​

En uppmaning.

​

Förlängd tidsgräns, exempelvis förlängd tid för att lämna ett yttrande.

​

Uttryck som används när en person söker skydd i ett annat land än 

sitt hemland.

​

Förbehåll att en vara säljs i det skick den är. Förbehållet innebär dock inte full ansvarsfrihet för säljaren eftersom reglerna i Köplagen alltjämt gäller.

​

Register för en persons tidigare domar m.m.

​

Rättighet för hyresgäst att som huvudregel få sitt hyresavtal förlängt 

efter uppsägning från hyresvärden.

​

Att inte hålla med om en viss omständighet.

​

Förpliktelse att bevisa riktigheten i ett påstående.

​

Påföljd som innebär att den dömde ska betala en summa pengar till 

staten. Böter anses vara ett lindrigare straff än fängelse.

​

Rättsregler för det inbördes förhållandet mellan enskilda personer 

eller sammanslutningar, exempelvis arvsrätt, skadeståndsrätt och 

avtalsrätt.

​

Ett latinskt uttryck för vårdslöshet eller oaktsamhet.

​

När en person får del av en handling. Vanligtvis ska delgivningen 

bekräftas av mottagaren.

​

En domstols avgörande i ett mål eller ärende.

​

En form av organisation som förvaltar en avliden persons egendom 

fram tills arvskifte genomförs.

​

Talan om brott som väcks av privatperson.

​

Verkställighet av domar och beslut.

​

Kriminalvård utanför anstalt, exempelvis skyddstillsyn.

​

Används när en handling skickas för upplysning och det inte finns 

något krav på att mottagaren ska svara. 

​

Uppgörelse där parterna själva kommer överens, istället för att 

frågan avgörs av domstol.

​

Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person i de fall där en god man inte är tillräckligt.

​

Förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen

​

Förtroendeman som bevakar någon annans rätt, exempelvis som 

företrädare för omyndig. (Jfr förvaltare)

​

Person som begått brott.

​

Frihetsberövande av misstänkt person i avvaktan på att åtal väcks 

och dom meddelas.

​

Begäran om beslut om vad som ska gälla fram till dess att slutligt beslut tas i frågan, vanligt förekommande i bl.a. vårdnadstvister.

​

Advokat eller annan jurist som hjälper och har fullmakt att företräda en person i ett ärende.

​

När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas vinner det laga kraft. Verkställighet kan då påbörjas.

​

Ett brott som innebär att ett vittne medvetet ljuger under ed. Mened 

straffas med böter eller fängelse.

​

Den som utsatts för brott.

​

Advokat eller jurist som biträder målsäganden i ett brottmål, 

vanligtvis allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Staten ersätter 

kostnaderna för ett målsägandebiträde.

​

Advokat som förordnas av domstolen och företräder den 

som är misstänkt i ett brottmål. 

​

Juridiskt biträde som hjälper en person i ett 

förvaltningsrättsligt mål, exempelvis vid utvisning eller tvångsvård.

​

Omprövning som under särskilda omständigheter kan beviljas av ett 

mål som vunnit laga kraft.

​

Avsikt. I brottmål krävs i regel uppsåt för att en gärning ska vara 

straffbar.

​

Skriftligt avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. 

Handlingen registreras hos Skatteverket.

​

Endast den som är medlem i Sveriges advokatsamfund får

kallas advokat. För medlemskap krävs juristexamen, 

minst tre års praktisk juridisk erfarenhet och advokatexamen.

​

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

​

Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott. 

​

En uppmaning.

​

Förlängd tidsgräns, exempelvis förlängd tid för att lämna ett yttrande.

​

Uttryck som används när en person söker skydd i ett annat land än 

sitt hemland.

​

Förbehåll att en vara säljs i det skick den är. Förbehållet innebär dock 

inte full ansvarsfrihet för säljaren eftersom reglerna i Köplagen alltjämt gäller.

​

Register för en persons tidigare domar m.m.

​

Rättighet för hyresgäst att som huvudregel få sitt hyresavtal förlängt 

efter uppsägning från hyresvärden.

​

Att inte hålla med om en viss omständighet.

​

Förpliktelse att bevisa riktigheten i ett påstående.

​

Påföljd som innebär att den dömde ska betala en summa pengar till 

staten. Böter anses vara ett lindrigare straff än fängelse.

​

Rättsregler för det inbördes förhållandet mellan enskilda personer 

eller sammanslutningar, exempelvis arvsrätt, skadeståndsrätt och 

avtalsrätt.

​

Ett latinskt uttryck för vårdslöshet eller oaktsamhet.

​

När en person får del av en handling. Vanligtvis ska delgivningen 

bekräftas av mottagaren.

​

En domstols avgörande i ett mål eller ärende.

​

En form av organisation som förvaltar en avliden persons egendom 

fram tills arvskifte genomförs.

​

Talan om brott som väcks av privatperson.

​

Verkställighet av domar och beslut.

​

Kriminalvård utanför anstalt, exempelvis skyddstillsyn.

​

Används när en handling skickas för upplysning och det inte finns 

något krav på att mottagaren ska svara. 

​

Uppgörelse där parterna själva kommer överens, istället för att 

frågan avgörs av domstol.

​

Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp 

att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person i de 

fall där en god man inte är tillräckligt.

​

Förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen.

​

Förtroendeman som bevakar någon annans rätt, exempelvis som 

företrädare för omyndig. (Jfr förvaltare).

​

Person som begått brott.

​

Frihetsberövande av misstänkt person i avvaktan på att åtal väcks 

och dom meddelas.

​

Begäran om beslut om vad som ska gälla fram till dess 

att slutligt beslut tas i frågan, vanligt förekommande i bl.a. 

vårdnadstvister.

​

Advokat eller annan jurist som hjälper och har fullmakt att företräda 

en person i ett ärende.

​

När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas vinner det laga 

kraft. Verkställighet kan då påbörjas.

​

Ett brott som innebär att ett vittne medvetet ljuger under ed. Mened 

straffas med böter eller fängelse.

​

Den som utsatts för brott.

​

Advokat eller jurist som biträder målsäganden i ett brottmål, 

vanligtvis allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Staten ersätter 

kostnaderna för ett målsägandebiträde.

​

Advokat som förordnas av domstolen och företräder den 

som är misstänkt i ett brottmål. 

​

Juridiskt biträde som hjälper en person i ett 

förvaltningsrättsligt mål, exempelvis vid utvisning eller tvångsvård.

​

Omprövning som under särskilda omständigheter kan beviljas av ett 

mål som vunnit laga kraft.

​

Avsikt. I brottmål krävs i regel uppsåt för att en gärning ska vara 

straffbar.

​

Skriftligt avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. 

Handlingen registreras hos Skatteverket.

Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Box 11096 Östra Hamngatan 30-34  404 22 Göteborg Tel: 031-80 63 20  

Mail: kmn@kmnadvokat.se  

© 2018 Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Cookiepolicy

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy

OK