Välkommen till

Kjessler & Nolby

Advokatbyrå!

Advokat

 

 

 

Allmän domstol

 

Anhållande

 

Anmodan    

 

Anstånd    

 

Asyl    

 

 

Befintligt skick    

 

 

 

Belastningsregister    

Besittningsskydd

    

 

Bestrida    

 

Bevisbörda    

 

Böter

 

 

Civilrätt

 

 

 

Culpa    

 

Delgivning    

 

 

Dom

 

Dödsbo    

 

 

Enskilt åtal    

 

Exekution    

 

Frivård    

 

För kännedom    

 

 

Förlikning

    

 

Förvaltare    

 

 

 

Förvaltningsdomstol

 

God man    

 

 

Gärningsman    

 

Häktning    

 

 

Interimistiskt    

yrkande    

 

 

Juridiskt ombud    

 

Laga kraft

 

 

Mened

 

 

Målsägande

 

Målsägandebiträde    

 

 

Offentlig    

försvarare     

 

Offentligt     

biträde    

 

Resning    

 

 

Uppsåt    

 

 

Äktenskapsförord

Advokat

 

 

 

Allmän domstol

 

Anhållande

 

Anmodan    

 

Anstånd    

 

Asyl    

 

 

Befintligt skick    

 

 

Belastningsregister    

 

Besittningsskydd

    

 

Bestrida    

 

Bevisbörda    

 

Böter

 

 

Civilrätt

 

 

 

Culpa    

 

Delgivning    

 

 

Dom

 

Dödsbo    

 

 

Enskilt åtal    

 

Exekution    

 

Frivård    

 

För kännedom    

 

 

Förlikning

    

 

Förvaltare    

 

 

 

Förvaltningsdomstol

 

God man    

 

 

Gärningsman    

 

Häktning    

 

 

Interimistiskt    

yrkande    

 

 

Juridiskt ombud    

 

 

Laga kraft

 

 

Mened

 

 

Målsägande

 

Målsägandebiträde    

 

 

 

Offentlig    

försvarare     

 

Offentligt     

biträde    

 

Resning    

 

 

Uppsåt    

 

 

Äktenskapsförord

Advokat

 

 

 

 

 

 

Allmän domstol

 

 

Anhållande

 

 

Anmodan    

 

Anstånd    

 

 

 

Asyl    

 

 

 

Befintligt skick    

 

 

 

 

 

Belastningsregister    

 

 

Besittningsskydd

    

 

 

 

Bestrida    

 

 

Bevisbörda    

 

 

Böter

 

 

 

 

Civilrätt

 

 

 

 

 

 

 

Culpa    

 

 

Delgivning    

 

 

 

 

Dom

 

 

Dödsbo    

 

 

 

 

Enskilt åtal    

 

 

Exekution    

 

Frivård    

 

 

För kännedom    

 

 

 

 

Förlikning

    

 

 

Förvaltare    

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsdomstol

 

 

God man    

 

 

 

 

Gärningsman    

 

Häktning    

 

 

 

Interimistiskt    

yrkande    

 

 

 

Juridiskt ombud    

 

 

 

Laga kraft

 

 

 

 

Mened

 

 

 

Målsägande

 

Målsägandebiträde    

 

 

 

 

 

 

Offentlig    

försvarare     

 

 

Offentligt     

biträde    

 

 

 

 

Resning    

 

 

 

Uppsåt    

 

 

 

Äktenskapsförord

Advokat

 

 

 

Allmän domstol

 

Anhållande

 

Anmodan    

 

Anstånd    

 

Asyl    

 

 

Befintligt skick    

 

 

Belastningsregister    

 

Besittningsskydd

    

 

Bestrida    

 

Bevisbörda    

 

Böter

 

 

Civilrätt

 

 

 

Culpa    

 

Delgivning    

 

 

Dom

 

Dödsbo    

 

 

Enskilt åtal    

 

Exekution    

 

Frivård    

 

För kännedom    

 

 

Förlikning

    

 

Förvaltare    

 

 

 

Förvaltningsdomstol

 

God man    

 

 

Gärningsman    

 

Häktning    

 

 

Interimistiskt    

yrkande    

 

 

Juridiskt ombud    

 

 

Laga kraft

 

 

Mened

 

 

Målsägande

 

Målsägandebiträde    

 

 

 

Offentlig    

försvarare     

 

Offentligt     

biträde    

 

Resning    

 

 

Uppsåt    

 

 

Äktenskapsförord

 

Endast den som är medlem i Sveriges advokatsamfund får

kallas advokat. För medlemskap krävs juristexamen,

minst tre års praktisk juridisk erfarenhet och advokatexamen.

 

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen

 

Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott.

 

En uppmaning.

 

Förlängd tidsgräns, exempelvis förlängd tid för att lämna ett yttrande.

 

Uttryck som används när en person söker skydd i ett annat land än

sitt hemland.

 

Förbehåll att en vara säljs i det skick den är. Förbehållet innebär dock

inte full ansvarsfrihet för säljaren eftersom reglerna i Köplagen alltjämt gäller.

 

Register för en persons tidigare domar m.m.

 

Rättighet för hyresgäst att som huvudregel få sitt hyresavtal förlängt

efter uppsägning från hyresvärden.

 

Att inte hålla med om en viss omständighet.

 

Förpliktelse att bevisa riktigheten i ett påstående.

 

Påföljd som innebär att den dömde ska betala en summa pengar till

staten. Böter anses vara ett lindrigare straff än fängelse.

 

Rättsregler för det inbördes förhållandet mellan enskilda personer

eller sammanslutningar, exempelvis arvsrätt, skadeståndsrätt och

avtalsrätt.

 

Ett latinskt uttryck för vårdslöshet eller oaktsamhet.

 

När en person får del av en handling. Vanligtvis ska delgivningen

bekräftas av mottagaren.

 

En domstols avgörande i ett mål eller ärende.

 

En form av organisation som förvaltar en avliden persons egendom

fram tills arvskifte genomförs.

 

Talan om brott som väcks av privatperson.

 

Verkställighet av domar och beslut.

 

Kriminalvård utanför anstalt, exempelvis skyddstillsyn.

 

Används när en handling skickas för upplysning och det inte finns

något krav på att mottagaren ska svara.

 

Uppgörelse där parterna själva kommer överens, istället för att

frågan avgörs av domstol.

 

Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp

att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person i de

fall där en god man inte är tillräckligt.

 

Förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen

 

Förtroendeman som bevakar någon annans rätt, exempelvis som

företrädare för omyndig. (Jfr förvaltare)

 

Person som begått brott.

 

Frihetsberövande av misstänkt person i avvaktan på att åtal väcks

och dom meddelas.

 

Begäran om beslut om vad som ska gälla fram till dess

att slutligt beslut tas i frågan, vanligt förekommande i bl.a.

vårdnadstvister.

 

Advokat eller annan jurist som hjälper och har fullmakt att företräda

en person i ett ärende.

 

När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas vinner det laga

kraft. Verkställighet kan då påbörjas.

 

Ett brott som innebär att ett vittne medvetet ljuger under ed. Mened

straffas med böter eller fängelse.

 

Den som utsatts för brott.

 

Advokat eller jurist som biträder målsäganden i ett brottmål,

vanligtvis allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Staten ersätter

kostnaderna för ett målsägandebiträde.

 

Advokat som förordnas av domstolen och företräder den

som är misstänkt i ett brottmål.

 

Juridiskt biträde som hjälper en person i ett

förvaltningsrättsligt mål, exempelvis vid utvisning eller tvångsvård.

 

Omprövning som under särskilda omständigheter kan beviljas av ett

mål som vunnit laga kraft.

 

Avsikt. I brottmål krävs i regel uppsåt för att en gärning ska vara

straffbar.

 

Skriftligt avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

Handlingen registreras hos Skatteverket.

 

Endast den som är medlem i Sveriges advokatsamfund får

kallas advokat. För medlemskap krävs juristexamen, minst tre års praktisk juridisk erfarenhet och advokatexamen.

 

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

 

Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott.

 

En uppmaning.

 

Förlängd tidsgräns, exempelvis förlängd tid för att lämna ett yttrande.

 

Uttryck som används när en person söker skydd i ett annat land än

sitt hemland.

 

Förbehåll att en vara säljs i det skick den är. Förbehållet innebär dock inte full ansvarsfrihet för säljaren eftersom reglerna i Köplagen alltjämt gäller.

 

Register för en persons tidigare domar m.m.

 

Rättighet för hyresgäst att som huvudregel få sitt hyresavtal förlängt

efter uppsägning från hyresvärden.

 

Att inte hålla med om en viss omständighet.

 

Förpliktelse att bevisa riktigheten i ett påstående.

 

Påföljd som innebär att den dömde ska betala en summa pengar till

staten. Böter anses vara ett lindrigare straff än fängelse.

 

Rättsregler för det inbördes förhållandet mellan enskilda personer

eller sammanslutningar, exempelvis arvsrätt, skadeståndsrätt och

avtalsrätt.

 

Ett latinskt uttryck för vårdslöshet eller oaktsamhet.

 

När en person får del av en handling. Vanligtvis ska delgivningen

bekräftas av mottagaren.

 

En domstols avgörande i ett mål eller ärende.

 

En form av organisation som förvaltar en avliden persons egendom

fram tills arvskifte genomförs.

 

Talan om brott som väcks av privatperson.

 

Verkställighet av domar och beslut.

 

Kriminalvård utanför anstalt, exempelvis skyddstillsyn.

 

Används när en handling skickas för upplysning och det inte finns

något krav på att mottagaren ska svara.

 

Uppgörelse där parterna själva kommer överens, istället för att

frågan avgörs av domstol.

 

Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person i de fall där en god man inte är tillräckligt.

 

Förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen

 

Förtroendeman som bevakar någon annans rätt, exempelvis som

företrädare för omyndig. (Jfr förvaltare)

 

Person som begått brott.

 

Frihetsberövande av misstänkt person i avvaktan på att åtal väcks

och dom meddelas.

 

Begäran om beslut om vad som ska gälla fram till dess att slutligt beslut tas i frågan, vanligt förekommande i bl.a. vårdnadstvister.

 

Advokat eller annan jurist som hjälper och har fullmakt att företräda en person i ett ärende.

 

När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas vinner det laga kraft. Verkställighet kan då påbörjas.

 

Ett brott som innebär att ett vittne medvetet ljuger under ed. Mened

straffas med böter eller fängelse.

 

Den som utsatts för brott.

 

Advokat eller jurist som biträder målsäganden i ett brottmål,

vanligtvis allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Staten ersätter

kostnaderna för ett målsägandebiträde.

 

Advokat som förordnas av domstolen och företräder den

som är misstänkt i ett brottmål.

 

Juridiskt biträde som hjälper en person i ett

förvaltningsrättsligt mål, exempelvis vid utvisning eller tvångsvård.

 

Omprövning som under särskilda omständigheter kan beviljas av ett

mål som vunnit laga kraft.

 

Avsikt. I brottmål krävs i regel uppsåt för att en gärning ska vara

straffbar.

 

Skriftligt avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

Handlingen registreras hos Skatteverket.

 

Endast den som är medlem i Sveriges advokatsamfund får

kallas advokat. För medlemskap krävs juristexamen,

minst tre års praktisk juridisk erfarenhet och advokatexamen.

 

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

 

Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott.

 

En uppmaning.

 

Förlängd tidsgräns, exempelvis förlängd tid för att lämna ett yttrande.

 

Uttryck som används när en person söker skydd i ett annat land än

sitt hemland.

 

Förbehåll att en vara säljs i det skick den är. Förbehållet innebär dock

inte full ansvarsfrihet för säljaren eftersom reglerna i Köplagen alltjämt gäller.

 

Register för en persons tidigare domar m.m.

 

Rättighet för hyresgäst att som huvudregel få sitt hyresavtal förlängt

efter uppsägning från hyresvärden.

 

Att inte hålla med om en viss omständighet.

 

Förpliktelse att bevisa riktigheten i ett påstående.

 

Påföljd som innebär att den dömde ska betala en summa pengar till

staten. Böter anses vara ett lindrigare straff än fängelse.

 

Rättsregler för det inbördes förhållandet mellan enskilda personer

eller sammanslutningar, exempelvis arvsrätt, skadeståndsrätt och

avtalsrätt.

 

Ett latinskt uttryck för vårdslöshet eller oaktsamhet.

 

När en person får del av en handling. Vanligtvis ska delgivningen

bekräftas av mottagaren.

 

En domstols avgörande i ett mål eller ärende.

 

En form av organisation som förvaltar en avliden persons egendom

fram tills arvskifte genomförs.

 

Talan om brott som väcks av privatperson.

 

Verkställighet av domar och beslut.

 

Kriminalvård utanför anstalt, exempelvis skyddstillsyn.

 

Används när en handling skickas för upplysning och det inte finns

något krav på att mottagaren ska svara.

 

Uppgörelse där parterna själva kommer överens, istället för att

frågan avgörs av domstol.

 

Förordnas för den som p.g.a. sjukdom eller liknande behöver hjälp

att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person i de

fall där en god man inte är tillräckligt.

 

Förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Förtroendeman som bevakar någon annans rätt, exempelvis som

företrädare för omyndig. (Jfr förvaltare).

 

Person som begått brott.

 

Frihetsberövande av misstänkt person i avvaktan på att åtal väcks

och dom meddelas.

 

Begäran om beslut om vad som ska gälla fram till dess

att slutligt beslut tas i frågan, vanligt förekommande i bl.a.

vårdnadstvister.

 

Advokat eller annan jurist som hjälper och har fullmakt att företräda

en person i ett ärende.

 

När en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas vinner det laga

kraft. Verkställighet kan då påbörjas.

 

Ett brott som innebär att ett vittne medvetet ljuger under ed. Mened

straffas med böter eller fängelse.

 

Den som utsatts för brott.

 

Advokat eller jurist som biträder målsäganden i ett brottmål,

vanligtvis allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Staten ersätter

kostnaderna för ett målsägandebiträde.

 

Advokat som förordnas av domstolen och företräder den

som är misstänkt i ett brottmål.

 

Juridiskt biträde som hjälper en person i ett

förvaltningsrättsligt mål, exempelvis vid utvisning eller tvångsvård.

 

Omprövning som under särskilda omständigheter kan beviljas av ett

mål som vunnit laga kraft.

 

Avsikt. I brottmål krävs i regel uppsåt för att en gärning ska vara

straffbar.

 

Skriftligt avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

Handlingen registreras hos Skatteverket.

Ordlista

Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Box 11096 Östra Hamngatan 30-34  404 22 Göteborg Tel: 031-80 63 20  Mail: kmn@kmnadvokat.se  

© 2016 Kjessler & Nolby Advokatbyrå