Hem

Socialrätt

Brottmål och 

målsägandebiträde

Familjerätt

Tvistelösning

Migrationsrätt

Affärsjuridik

RÄTTSOMRÅDEN

Socialrätt

Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå företräder regelbundet föräldrar, barn och ungdomar i ärenden där barn och ungdomar riskerar att tvångsomhändertas enligt LVU (lag om vård av unga). Vidare företräder vi ofta personer som tvångsvårdas inom psykiatrin enligt LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård), eller

LRV (lag om rättspsykiatrisk tvångsvård), samt personer som riskerar att omhändertas på grund av missbruk enligt LVM (lag om vård av missbrukare).

Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå företräder regelbundet föräldrar, barn och ungdomar i ärenden där barn och ungdomar riskerar att tvångsomhändertas enligt LVU (lag om vård av unga). Vidare företräder vi ofta personer som tvångsvårdas inom psykiatrin enligt LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård), eller 

LRV (lag om rättspsykiatrisk tvångsvård), samt personer som riskerar att omhändertas på grund av missbruk enligt LVM (lag om vård av missbrukare).

Brottmål och målsägandebiträde

Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

​

Försvarare

Om du är misstänkt för ett brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare, s.k. försvarsadvokat. Du har möjlighet att själv välja vilken advokat du önskar.

​

Försvarsadvokatens roll är att ta tillvara den misstänktes rättigheter i alla avseenden, under såväl förundersökning som vid en eventuell rättegång.

​

Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå har lång erfarenhet av uppdrag som offentliga försvarare. Vi är måna om att ge dig som misstänkt bästa möjliga stöd och vi bistår dig med professionell och aktiv vägledning genom hela den rättsliga processen.

​

Vi åtar oss även uppdrag som privat försvarare och vi har möjlighet att sätta samman team av erfarna advokater för att fullt ut tillvarata klientens rätt.

Målsägandebiträde

Som brottsoffer kan du ha rätt till ett målsägandebiträde som biträder och stöttar dig igenom rättegången och biträder dig att ansöka om skadestånd.

​

Vid grövre brott eller när brott skett i en nära relation förordnas ofta ett målsägandebiträde i ett tidigt skede av polisutredningen. Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå ger dig ett personligt engagemang och vägledning genom hela processen från polisanmälan till rättegång.

​

Vi arbetar även som särskild företrädare för barn när barn har utsatts för brott av en förälder eller annan närstående. Vi är med barnet under polisförhör och upprättar en kontakt med socialtjänst, polis och åklagare m.fl. Vi för barnets talan under en eventuell rättegång och yrkar skadestånd i de fall det är aktuellt.

Familjerätt

Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå arbetar med alla typer av juridiska frågor som rör familjen. Det är viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan klient och advokat, och därför är du alltid välkommen att kontakta oss för ett personligt möte innan du bestämmer dig för om du vill att vi ska företräda dig i ditt ärende.

​

Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå har lång och gedigen erfarenhet av familjerätt och kan stötta dig och ta vara på dina intressen på allra bästa sätt genom hela processen, såväl i diskussioner med din motpart som vid en eventuell domstolsprövning.

​

I vissa fall kan du vara berättigad till rättshjälp eller rättsskydd i en familjerättslig tvist. Vi biträder dig självklart med din ansökan. 

​

Läs mer under fliken Rättsskydd / Rättshjälp.

Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå biträder dig i följande ärendetyper:

​

•  Boutredningar

​

•  Bodelning och arvsskiften

​

​

•  Bouppteckningar

​

•  Arvstvister

​

•  Gåvobrev

​

•  Äktenskapsförord

​

•  Samboavtal

​

•  Äktenskapsskillnader

​

•  Testamenten

​

•  Underhållsbidrag

​

•  Vårdnads-, boende- och umgängestvister

​

•  Internationell familjerätt

Tvistelösning

Som privatperson eller som näringsidkare kan man ibland råka ut för en situation som ger upphov till en tvist mot ett företag, en kommun eller en annan privatperson. Ibland leder en sådan tvist till en domstolsprövning.

​

Att gå igenom en rättegång är för de flesta en ovan situation där det inte är helt lätt att förstå regler och hur man på bästa sätt ska föra fram sina argument. 

​

Vi företräder dig fullt ut i såväl de inledande förhandlingarna med din motpart som vid en eventuell domstolsprocess. Vi biträder dig även med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp i de fall det är aktuellt.

De områden vi har specialiserat oss på inom tvistelösning är följande:

•  Fordringstvister 

​

•  Försäkrings- och skadeståndstvister

​

•  Konsumenträttsliga tvister

​

•  Köp- och avtalsrättsliga tvister

​

•  Bostadsrättstvister

​

•  Bygglovstvister

​

•  Fastighetstvister

​

•  Entreprenadtvister

​

•  Hyrestvister

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden för dig som söker asyl i Sverige. Migrationsverket förordnar ditt offentliga biträde och betalar även för kostnaderna. Du har rätt att själv välja vilken advokat eller jurist som du vill ska företräda dig inför Migrationsverket.

Vi åtar oss även privata uppdrag gällande uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visering och svenskt medborgarskap. I dessa fall är det du själv som betalar vårt arvode.

Affärsjuridik

Att driva företag innebär ett stort ansvar, och ofta uppstår juridiska frågor och problem som kräver både snabbt agerande och specialistkunskap. Genom att anlita en advokat ser du till att ditt företag får professionell hjälp med att lösa ditt företags juridiska frågor och problem.

​

Du får även vägledning i hur ditt företag kan undvika liknande juridiska problem i framtiden. Genom att anlita Kjessler & Nolby Advokatbyrå som juridiskt bollplank kan du som företagare känna dig säker på att du får juridisk spetskompetens.

​

Vi på Kjessler & Nolby Advokatbyrå vänder oss främst till små och medelstora företag. Vi har en lång erfarenhet och hög kompetens inom det affärsjuridiska rättsområdet och vi biträder företag både före och efter att juridiska problem har uppstått.

Vi biträder dig med affärsjuridiska frågor såsom exempelvis:

•  Avtalsrätt

•  Köprätt

•  Bolagsrätt

•  Företagsöverlåtelser

•  Arbetsrätt 

•  Frågor avseende bostadsrätter

•  Entreprenadjuridik

•  Fastighetsjuridik

•  Lokalhyresrätt

•  Försäkrings- och skadeståndsrätt

•  Kompanjonavtal

•  Fordringsrätt

Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Box 11096 Östra Hamngatan 30-34  404 22 Göteborg Tel: 031-80 63 20  

Mail: kmn@kmnadvokat.se  

© 2018 Kjessler & Nolby Advokatbyrå  Cookiepolicy

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna sida samtycker du till vår cookiepolicy

OK